Zasady i warunki korzystania ze zdjęć Agencji Fotograficznej 400mm

§1

Zdjęcia Agencji Fotograficznej 400mm mogą być wykorzystywane przez Klientów do publikacji prasowych. Przez wykorzystanie zdjęcia rozumie się przeniesienie prawa autorskiego do jednokrotnej publikacji. Inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga oddzielnej umowy.

§2

Zdjęcia Agencji Fotograficznej 400mm nie mogą być udostępniane przez Klienta osobom trzecim oraz nie mogą stanowić przedmiotu dalszego obrotu. Nie mogą być również przechowywane i katalogowane w archiwach klientów.

§3

Wszystkie publikowane zdjęcia Agencji Fotograficznej 400mm powinny być podpisane skrótem 400mm i imieniem oraz nazwiskiem autora, w przypadku braku w opisie nazwiska autora samym skrótem 400mm. Chyba, że informacja szczegółowa w opisie zdjęcia stanowi inaczej (dot. zdjęć z agencji zagranicznych). W przypadku opublikowania zdjęcia bez ww. podpisów ma zastosowanie odpowiedni punkt cennika.

§4

Agencja Fotograficzna 400mm nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zdjęcia niezgodne z jego przeznaczeniem oraz ewentualne naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

§5

1) Rozliczenie pomiędzy Agencją Fotograficzną 400mm, a Klientem za pobrane zdjęcia odbywa się na podstawie odrębnej zawartej w tym celu umowy. Pobranie zdjęcia z bazy 400mm jest równoznaczne z jego zakupem, chyba, że umowa stanowi inaczej.
2) Należności wynikające z wykonania niniejszej umowy będą uiszczane na podstawie faktur wystawianych przez Agencję Fotograficzną 400mm i będą płatne w terminie 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury, chyba, że odpowiednia umowa stanowi inaczej.
3) W przypadku opóźnienia z zapłatą należności naliczane będą odsetki ustawowe.